Ca1s1'Blog

Ca1s1'Blog

A student

centos 6.5 自动配置vsftp http dns
环境:centos6.5 配置本地yum源 python2.7[vplayer url=”http://122.228.238.158/vhot2.qqvideo.tc.qq.com/AOREL4WspnvAOiKO2cu7iWM8_Jkp7CQb0aobV2cmLjNE/r0604x83i0v.mp4?sdtfrom=v1010&guid=6ca265bc1a779fedafa760ae8c67e970&vkey=9769DF585EE830B610269355CBFC259995D4ABA72034F79CA48EDB29EF38A798C6385ED8D040CD7...
让终端走代理的方法
把代理服务器地址写入shell配置文件.bashrc或者.zshrc 直接在.bashrc或者.zshrc添加下面内容 121.export http_proxy="http://localhost:port"2.export https_proxy="http://localhost:port" 以使用shadowsocks代理为例,ss的代理端口为1080,那么应该设置为 121.export http_proxy="socks5://127.0.0.1:1080"2.export https_proxy="so...